Today: 23 Jun 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
കുല്‍മ്പനാട്: ജനല്‍െപ്പരുല്‍പ്പല്‍ത്തിനനു നടുവിലെ ഏകാല്‍ന്ത മേഖല
Photo #1 - India - Otta Nottathil - 28320232kumbanad
ലോകല്‍െത്ത ഏല്ലഗ്ഗവും ജനസംഖ്യയുല്ല? രാജ്യം എല്‍ന്ന ല്ല?ാനം ഇല്‍ന്ത്യ ചൈനയില്ല? നില്‍ന്ന് ഏല്ലെഗ്ഗടുല്‍ക്കാല്‍ന്‍ പോകുകയാണ്. ഇല്‍ന്ത്യയില്ല? തല്‍െന്ന ഏല്ലഗ്ഗവും ജനസാല്‍്രന്ദതയുല്ല? സംല്ല?ാനല്‍ങ്ങളിലൊല്‍ന്നാണ് കേരളം. എല്‍ന്നാല്ല?, കേരളല്‍ത്തിലെ പല്‍ത്തനംതില്‍ട്ട ജില്ല?യിലുല്ല? കുല്‍മ്പനാട് എല്‍ന്ന ല്ല?ലം ഈ പ്രവണതകളില്ല?നില്‍െന്നല്ല?ാം ഒഴില്‍ഞ്ഞു നില്ല?ല്‍ക്കുല്‍ന്നു.

ഇവിടെ ജനസംഖ്യ കുറയുകയാണ്, പ്രത്യേകില്‍ച്ച് യുവാല്‍ക്കളുടെ എല്‍ണ്ണം. പ്രായമേറിയവരുടെ എല്‍ണ്ണമാണ് കൂടതലായി നില്ല?ല്‍ക്കുല്‍ന്നത്.

ആറ് ഗ്രാമല്‍ങ്ങല്ല? ചേരുല്‍ന്നതാണ് കുല്‍മ്പനാട് മേഖല. ഏകദേശം 25,000 പേല്ല? താമസില്‍ക്കുല്‍ന്നു. 11,118 വീടുകളാണിവിടെ. ഇതില്ല? പതിനല്‍ഞ്ച് ശതമാനവും ആല്ല?ല്‍പ്പാല്ല?ല്‍പ്പില്ല?ാതെ അടല്‍ച്ചില്‍ട്ടിരില്‍ക്കുല്‍ന്നു. ഈ വീടുകളിലുണ്ടായിരുല്‍ന്നവല്ല? വിദേശരാജ്യല്‍ങ്ങളിലേല്‍ക്കു കുടിയേറുകയോ വിദേശല്‍ത്തുല്ല? ബല്ല?ുല്‍ക്കല്ല?ല്‍െക്കാല്‍പ്പം താമസില്‍ക്കുകയോ ചെല്‍യ്യുല്‍ന്നു.

ഇരുപതു സ്കൂളുകളുണ്ട്, പലയിടല്‍ത്തും വിദ്യാല്ല?ഥികളുടെ എല്‍ണ്ണം നാമമാത്രം. പല്‍േക്ഷ, ഒരു സല്ല?ല്‍ക്കാല്ല? ആശുപത്രിയും മുല്‍പ്പതിലധികം ഡയല്ലേക്കാസ്ല്ലഗ്ഗിക് സെല്ലക്ളറുകളും മൂല്‍ന്ന് വൃല്‍ദ്ധസദനല്‍ങ്ങളുമുല്ല?തിലെല്ല?ാം തിരല്‍ക്ക് തല്‍െന്ന. ഇവിടല്‍െത്ത ജനസംഖ്യാ ഘടന വെളിവാല്‍ക്കുല്‍ന്ന കണല്‍ക്കാണിത്.

രണ്ടു ഡസനിലധികം ബാല്‍ങ്കുകല്ല?ല്‍ക്ക് സാല്‍ന്നിധ്യമുണ്ട് ഈ ചെറിയ പ്രദേശല്‍ത്ത്. ഇതില്ല? തല്‍െന്ന അര കിലോമീല്ലഗ്ഗല്ല? ചുല്ലഗ്ഗളവില്ല? എല്‍ട്ട് ശാഖകല്ല? വരെ പ്രവല്ല?ല്‍ത്തില്‍ക്കുല്‍ന്നു. ഇല്‍ന്ത്യയിലേല്‍ക്ക് പ്രവാസികല്ല? കഴില്‍ഞ്ഞ വല്ല?ഷം അയല്‍ച്ച നൂറു ബില്യല്‍ന്‍ ഡോളറില്ല? പല്‍ത്തു ശതമാനവും എല്‍ത്തിയത് കേരളല്‍ത്തിലേല്‍ക്കാണ്. അതില്ല? തല്‍െന്ന വലിയൊരു പല്‍ങ്ക് കുല്‍മ്പനാല്‍െട്ട ഈ പറല്‍ഞ്ഞ രണ്ടു ഡസനിലധികം ബാല്‍ങ്ക് ശാഖകളിലേല്‍ക്കും.

കേരളല്‍ത്തില്ല? 2001 മുതല്ല? 2011 വരെയുല്ല? ജനസംഖ്യാ വല്ല?ധന 4.9 ശതമാനമാണ്. ഇല്‍ന്ത്യയിലെ ഇതര സംല്ല?ാനല്‍ങ്ങളെ അപേല്‍ക്ഷില്‍ച്ച് ഏല്ലഗ്ഗവും കുറവാണിത്. ദേശീയതലല്‍ത്തില്ല? ആയുല്ല?ദൈല്ല?ഘ്യം 69 വയസാണെല്‍ങ്കില്ല? കേരളല്‍ത്തില്ല? ഇത് 75 വയസാണ്. നിലവില്ല? ഒരു സ്ത്രീല്‍ക്ക് ശരാശരി 1.7 കുല്‍ട്ടികല്ല? എല്‍ന്നതാണ് കേരളല്‍ത്തിലെ കണല്‍ക്ക്. കുടുംബല്‍ങ്ങല്ല? ചെറുതാകുല്‍േമ്പാല്ല? കുല്‍ട്ടികല്ല?ല്‍ക്ക് മികല്‍ച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ലഭില്‍ക്കുല്‍ന്നു. അവല്ല? മെല്‍ച്ചല്‍െപ്പല്‍ട്ട അവസരല്‍ങ്ങല്ല? തേടി രാജ്യം വില്‍ട്ടു പോകുല്‍ന്നു. പ്രായമായ മാതാപിതാല്‍ക്കല്ല? കുല്‍മ്പനാട് പോലുല്ല? മേഖലകളിലെ വീടുകളില്ല? തനില്‍ച്ചാകുല്‍ന്നു.

ഇതുതല്‍െന്നയാണ് ഇല്‍ത്തരം പ്രദേശല്‍ങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളില്ല? കുല്‍ട്ടികല്ല? കുറയാനും വൃല്‍ദ്ധസദനല്‍ങ്ങളില്ല? അല്‍േന്തവാസികല്ല? വല്ല?ധില്‍ക്കാനും കാരണം.
- dated 28 Mar 2023


Comments:
Keywords: India - Otta Nottathil - 28320232kumbanad India - Otta Nottathil - 28320232kumbanad,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
Lakme_Salon_Exclusive_Cherthala_started
ചേര്‍ത്തലയുടെ തിലക്കുറിയായി LAKME Exclusive Salon Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
italy_loka_kerala_sabha
ലോക കേരള സഭയില്‍ സജീവമായി ഇറ്റലിയില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികള്‍ Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
voting_machine_musk
വോട്ടിങ് മെഷീനില്‍ കൃത്രിമം നടത്താനാവുമെന്ന് മസ്ക്; ഇന്ത്യയിലും വിവാദം Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
nri_return_18_lakhs
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയത് 18 ലക്ഷം മലയാളികള്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
no_big_change_in_kerala_NRIs
മലയാളി പ്രവാസികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധനയില്ല
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
lokakeralasabha_2024
ലോക കേരളസഭയ്ക്ക് അരങ്ങൊരുങ്ങി
പ്രവാസിഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖ്യ പത്രാധിപര്‍ ജോസ് കുമ്പിളുവേലില്‍ അടക്കം ഇരുനൂറിലധികം പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളും ഇത്തവണ സഭയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ഢ്. തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
russia_indian_students_drown
റഷ്യയില്‍ നാല് ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us