Today: 22 Feb 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements

AI_more_indians_accepted_report_google
ലോകല്‍ത്ത് ഏല്ലഗ്ഗവുമധികം എഐ(AI)യെ കുറില്‍ച്ച് ഇല്‍ന്ത്യല്‍ക്കാല്ല?ല്‍ക്ക് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ടെല്‍ന്ന് ഗൂഗില്ല? റില്‍േപ്പാല്ല?ല്‍ട്ട്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
grammy_awards_India
ഗ്രാമി അവാല്ല?ഡുകളില്ല? തിളല്‍ങ്ങി ഇല്‍ന്ത്യ
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
sabu_victory_kottayam_died
സാബു ജോസഫ് കയില്ലഗ്ഗാല്‍ട്ടുപറല്‍മ്പില്ല? അല്‍ന്തരില്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
indian_students_died_abroad_403
2018 മുതല്ല? വിദേശല്‍ത്തു മരില്‍ച്ചത് 403 ഇല്‍ന്‍ഡ്യല്‍ന്‍ വിദ്യാല്ല?ല്‍ത്ഥികല്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
flix_bus_india_operations_started
FlixBus ഇല്‍ന്ത്യയില്ല? ആരംഭില്‍ച്ചു ; ഇല്ലക്ളല്ല?സില്ലഗ്ഗി യാത്രല്‍ക്കൂലി 99 രൂപ
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
brics_strengthen_new_members
ബ്രിക്സ് സഖ്യല്‍ത്തിലേല്‍ക്ക് അല്‍ഞ്ച് രാജ്യല്‍ങ്ങല്ല? കൂടി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
norka_roots_
നോല്ല?ല്‍ക്ക റൂല്‍ട്ട്സില്ലെക്ള ജല്ല?മല്‍ന്‍ ഭാഷാ പഠനം കോഴില്‍േക്കാല്‍ട്ടും
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
india_supprts_palestine_coutry_formation
പലസ്തീല്‍ന്‍ രാല്ല്രക്ഷം ല്ല?ാപില്‍ക്കുല്‍ന്നതിനെ പില്‍ന്തുണല്‍ച്ച് ഇല്‍ന്ത്യ
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
limitations_to_recruiting_agencies_kerla
വിദേശല്‍േത്തല്‍ക്കുല്ല? റിക്രൂല്‍ട്ടിംഗ് ഏജല്‍ന്‍സികളെ നിയല്‍്രന്തില്‍ക്കാനൊരുല്‍ങ്ങി പിണറായി സല്ല?ല്‍ക്കാല്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
french_president_macron_india_visit_started
മക്രോല്‍ണ്‍ ഇല്‍ന്ത്യയിലെല്‍ത്തി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
elon_musk_india_unsc
ഇല്‍ന്ത്യല്‍ക്ക് യുഎല്‍ന്‍ രല്‍ക്ഷാസമിതി അംഗത്വം നല്ല?കണമെല്‍ന്ന് ഇലോല്‍ണ്‍ മസ്ക്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
mar_raphael_thattil_syro_malabar_church_major_arch_bishop_sworn
സിറോ മലബാല്ല? സഭയുടെ മേജല്ല? ആല്ല?ല്‍ച്ച് ബിഷല്‍പ്പായി മാല്ല? റാഫേല്ല? തല്‍ട്ടില്ല? ല്ല?ാനമേല്ലഗ്ഗു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
mar_raphel_thattil_major_arch_bishop_syro_malabar_church
മാല്ല? റാഫേല്ല? തല്‍ട്ടില്ല? സിറോ മലബാല്ല? സഭയുടെ പുതിയ മേജല്ല? ആല്ല?ല്‍ച്ച് ബിഷപ് ; ല്ല?ാനാരോഹണം വ്യാഴാഴ്ച
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
australien_students_norka_roots
ഓസ്ട്രേലിയയില്ല? വിദ്യാല്ല?ഥികല്ല?ല്‍ക്ക് സ്കോളല്ല?ഷില്‍പ്പും ല്ല?ുഡല്ലക്ള് എക്സ്ചേല്‍ഞ്ച് പ്രോഗ്രാമുകളുമായി നോല്ല?ല്‍ക്ക റൂട്സ്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
male_ministers_suspended
മോദിയെ പരിഹസില്‍ച്ചതിന് മാലിദ്വീപില്ല? മൂല്‍ന്നു മല്‍്രന്തിമാല്ല?ല്‍ക്ക് സസ്പെല്‍ന്‍ഷല്‍ന്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
air_india_a_350_Jan_22_first_service
ഇല്‍ന്ത്യയിലെ ആദ്യല്‍െത്ത എയല്ല?ബസ് എ350 വിമാനം : 22 മുതല്ല? സല്ല?വീസ് നടല്‍ത്തുമെല്‍ന്ന് എയല്ല? ഇല്‍ന്ത്യ
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
super_app_indian_railway
ഇല്‍ന്ത്യല്‍ന്‍ റെയില്ല?വെയുടെ മുഴുവല്‍ന്‍ സേവനല്‍ങ്ങളുമായി "സൂല്‍പ്പല്ല? ആല്‍പ്പ്' വരുല്‍ന്നു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
first_indian_driverless_car
ഇല്‍ന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡ്റൈവറില്ല?ാ കാറുമായി മലയാളി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
india_backs_UN_resolution_seeking_gaza_ceasefire
ഗാസയില്ല? വെടിനില്ല?ല്‍ത്തല്ല? ആവശ്യല്‍െപ്പടുല്‍ന്ന യുഎല്‍ന്‍ പ്രമേയല്‍െത്ത ഇല്‍ന്ത്യ പില്‍ന്തുണല്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
kanam_rajendran_died
സിപിഐ സംല്ല?ാന സെക്രല്‍ട്ടറി കാനം രാജേല്‍്രന്ദല്‍ന്‍ അല്‍ന്തരില്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
SONU NIGAM'S SON RECORDS HIS KOLAVERI VERSION

+ more video links
kardinal_george_alencherry_retires_declared
സീറോ മലബാല്ല? സഭ അധ്യല്‍ക്ഷല്‍ന്‍ കല്ല?ദിനാല്ല? ജോല്ല?ജ് ആലല്‍േഞ്ചരി ല്ല?ാനം ഒഴില്‍ഞ്ഞു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
കുസാല്ലഗ്ഗ് കാല്‍മ്പസില്ല? ദുരല്‍ന്തം 4 വിദ്യാല്ല?ല്‍ത്ഥികല്ല? മരില്‍ച്ചു പരില്‍േക്കല്ലഗ്ഗവല്ല? ഏറെ
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
norka_roots_german_embassy_deploy
കേരളല്‍ത്തില്ല? നില്‍ന്നുല്ല? പുതിയ റിക്രൂല്‍ട്ട്മെല്ലക്ള് സാധ്യതകല്ല? ജല്ല?മല്‍ന്‍ എംബസി പ്രതിനിധി നോല്ല?ല്‍ക്ക റൂല്‍ട്ട്സ് സല്‍ന്ദല്ല?ശില്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
india_catious_about_china_disease
ചൈനയിലെ പുതിയ അല്ല?ാത രോഗം: കരുതലോടെ ഇല്‍ന്ത്യ
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
deep_fake_india_regulation
ഡീഫ് ഫേല്‍ക്ക് വീഡിയോ തടയാല്‍ന്‍ ഇല്‍ന്ത്യയില്ല? നിയമ നില്ല?മാണം വരുല്‍ന്നു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
india_maldives_army
സൈന്യല്‍െത്ത പില്‍ന്‍വലില്‍ക്കണമെല്‍ന്ന് ഇല്‍ന്ത്യയോട് മാലദ്വീപ്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
indian_students_ukraine
യുക്രെയ്നിലെ മെഡില്‍ക്കല്ല? പഠനം മുടല്‍ങ്ങിയ ഇല്‍ന്ത്യല്‍ക്കാല്ല? ഉസ്ബകിസ്താനില്ല? പഠനം പുനരാരംഭില്‍ക്കുല്‍ന്നു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
india_votes_against_israel_in_UN
യുഎല്‍ന്നില്ല? ഇസ്രയേലിനെ അപലപില്‍ച്ച് പ്രമേയം: ഇല്‍ന്ത്യ അനുകൂലില്‍ച്ച് വോല്‍ട്ട് ചെയ്തു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
qatar_indians_jail_appeal
മലയാളി ഉല്ല?ല്‍െപ്പടെ എല്‍ട്ടു പേല്ല?ല്‍ക്ക് വധശില്‍ക്ഷ: ഇല്‍ന്ത്യ ഖല്‍ത്തറില്ല? അല്‍പ്പീല്ല? നല്ല?കി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
yusufali_tops_in_charity
ജീവകാരുണ്യ പ്രവല്ല?ല്‍ത്തനല്‍ങ്ങളില്ല? മുല്‍ന്നിലുല്ല? മലയാളി എം.എ. യൂസഫലി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
india_israel_labor
ഇല്‍ന്ത്യല്‍ക്കാല്ല?ല്‍ക്കായി ഒരു ലല്‍ക്ഷം തൊഴിലവസരല്‍ങ്ങല്ല? തുറല്‍ക്കാല്‍ന്‍ ഇസ്രയേല്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
keraleeyam_pravasi_community_seminar_thiruvanathapuram
കേരളീയം സെമിനാല്ല? ; കേരളവും പ്രവാസി സമൂഹവും ചല്ല?ല്‍ച്ച നടല്‍ത്തി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
india_boycotts_un_voting_on_gaza_ceasefire
ഗാസ വെടിനില്ല?ല്‍ത്തല്ല?: യുഎല്‍ന്‍ പ്രമേയല്‍ത്തില്ലെക്ള വോല്‍െട്ടടുല്‍പ്പില്ല? നില്‍ന്ന് ഇല്‍ന്ത്യ വില്‍ട്ടുനില്‍ന്നു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us